[ورود کاربران] پنج شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ WWW.ATABAI.COM

راهکارهای اخذ تسهیلات بانکی

مطالعات امکان سنجی و اعتبارسنجی، تهیه و بررسی طرحهاي توجیهی مالی، فنی و اقتصادي وهمچنین مشاوره و نظارت بر مصرف تسهیلات در پرونده ها؛ مشاوره و پیگیري در زمینه تأمین منابعمالی و مدیریت پروژه ها و تجزیه و تحلیل صورتهاي مالی و ارائه سیستمهاي مالی به شرکتهاي طرفقرارداد و پیگیري و ارائه راه حلهایی جهت پیگیري و وصول مطالبات معوق و مشکوک الوصول،پیگیري و ارائه مشاوره جهت حل و فصل دیون معوق اشخاص نزد سیستم بانکی و عقد قرارداد با شرکتها، بانکها، مؤسسات مالی و اعتباري و تعاونیهاي اعتباري اعم از داخلی و خارجی.

مطالعات امکانسنجی(تهیه وبررسی طرح هاي توجیهی اقتصادي، فنی ومالی،) نظارت بر مصرفتسهیلات در پروژه ها در بخشهاي مختلف اقتصادي، ارائه فعالیتهاي مهندسی در بخش صنعت و معدنو نیز حوزه سیستمهاي مدیریت و بهبود کیفیت، ارائه خدمات در زمینه تخصصی صنایع برق والکترونیک، ارائه خدمات مشاوره مدیریت در زمینه خدمات مشاوره اي، راهنمائی، برنامه ریزيآموزشی، پژوهش و کمکهاي عملیاتی در رابطه با موضوعاتی همچون مدیریت مالی، تحلیل ترکیبسرمایه و نقدینگی، مشاوره امور مالی و مالیاتی و طراحی و تدوین سیستمهاي حسابداري و حسابرسیو مالی و سایر موضوعاتی که ماهیت مالی دارند و طراحی، تولید و توزیع انواع نرم افزارها و سختافزارهاي مهندسی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت، همچنین برگزاري همایشهاي علمی، تخصصی ومالی در داخل و خارج از کشور و انعقاد قراردادهاي ارائه خدمات فنی، مهندسی، اجرا و پیمانکاريپیمان مدیریت، طراحی و مشاوره مربوط به موضوع شرکت با مؤسسات و اشخاص حقیقی و حقوقیبانکها، مؤسسات مالی و اعتباري و تعاونی هاي اعتباري اعم از داخلی و خارجی، مشارکت و همکاري با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارجی در زمینه هاي مربوط به موضوع فعالیت شرکت، ایجاد شعب و نمایندگی ها در داخل و خارج از کشور، و فعالیت بازرگانی داخلی و خارجی مجاز کالا وخدمات و انجام هرگونه فعالیت مجاز که با موضوعات فوق مرتبط باشد.نحوه انجام پروسه تدوین طرح:

تدوین طرح توجیهی فنی و اقتصادی جهت احداث واحد تولیدی و یا طرح توسعه برای واحد های نیازمند سرمایه در گردش به صورت پروسه زمانی مشخص انجام میگیرد.

برای تدوین طرح های توجیهی محدودیتی وجود ندارد و میتوان تمامی موارد صنعتی،ساخت و ساز (عمرانی)،خرید شناور های دریایی،طرح های تولیدی و توسعه ای را شامل آن نمود.مرحله بعدی تدوین طرح ،مرحله مدریت طرح میباشد که شرکت متصدی انجام پیگیری های بانکی ،مراجعه به سازمان ها و مراجع ذیربط را جهت دریافت مصوبه بانکی عهده دار میشود.در مرحله بعد شرکت های متصل به شرکت مشاوره عهده دار انجام مراودات و واردات کالای درخواستی صاحبان صنعت و مشاغل میشود.توجه:

1-هزینه های طرح های توجیهی به نسبت میزان سرمایه درخواستی مورد نیاز برای فعالیت اقتصادی تعیین میشود که این هزینه ها طبق تعرفه های کانون مشاوران میباشند و بر اساس قوانین تیپ قرار داد،60 % در زمان عقد قرار داد و مابقی در هنگام تحویل طرح اخذ خواهد شد.

2-در صورت تمایل مشتری برای مدیریت طرح توسط شرکت متصدی هزینه ای جداگانه بابت حق العملکاری و دریافت مجوزات لازم اخذ خواهد شد که لازمه انجام آن پرداخت قسمتی از آن در زمان تحویل طرح میباشد.

3-طبق قوانین عقود بانک های جمهوری اسلامی ایران بدون داشتن سند معتبر که به تایید کارشناس بانک برسد،سرمایه پذیر مشمول دریافت وام نمیباشد.

4- مشاور هیچ مسولیتی در قبال چک های برگشتی ،عدم تامین سند مورد نیاز و هر موردی که طبق قرار داد های تیپ مربوط به کارفرما باشد در طول و یا پایان قرار داد ندارد.


Copyright © 2017. atabaico . All Rights Reserved.